Na podlagi 15. člena Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/2003) in v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni lis RS št. 87/2001), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007), Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/2003) in Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož št. 1/2008) je direktorica na podlagi soglasja Sveta Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, podanega na 7. redni seji, dne 12. 06. 2014 sprejela naslednji

PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA
KNJIŽNICE FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ

A. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Splošno
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice (v nadaljevanju besedila: pravilnik) ureja odnose med Knjižnico Franca Ksavra Meška Ormož (v nadaljnjem besedilu knjižnica), uporabniki in člani knjižnice.
Določa etiko poslovanja, pravice in dolžnosti knjižnice do uporabnikov in članov, pravice in dolžnosti uporabnikov in članov do knjižnice, storitve knjižnice, dostopnost in pogoje uporabe knjižnice, časovne in druge omejitve pri izposoji gradiva, storitvah in uporabi knjižnice, nadalje jezik poslovanja ter vrste in cenik storitev.
Z uporabo knjižničnih storitev uporabniki sprejmejo tudi določila tega pravilnika.
Za razmerja, ki jih ne določa ta pravilnik, se uporablja ustrezna zakonodaja.
Beseda uporabnik v nadaljnjem besedilu pomeni uporabnika in člana, razen, ko je izrecno naveden član.

2. člen
Uporabnik je fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice.
Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico. Član je lahko tudi pravna oseba. Lahko uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo v prostorih knjižnice ter si izposoja knjižnično gradivo na dom.

3. člen
Organiziranost
Knjižnica je javni zavod in izvaja naloge splošne knjižnice. Namenjena je vsem, ki želijo uporabljati njene storitve.
Knjižnica je osrednja knjižnica, ki ima lahko svoje organizacijske enote. Ima gradivo za mladino in odrasle. Dolžnost knjižnice je zadovoljevati informacijske, kulturne, izobraževalne in razvedrilne potrebe uporabnikov in članov.

B. ETIKA POSLOVANJA

4. člen
Knjižnica pri izvajanju svoje dejavnosti uveljavlja načelo, da je prost in neomejen dostop do znanja, duhovnih dobrin, kulture in informacij, temelj za razvoj posameznika in demokratične družbe. V skladu s svojimi cilji ter možnostmi si knjižnica prizadeva zagotavljati uporabnikom najvišjo možno kakovost, dostopnost, učinkovitost ter raznovrstnost storitev.
Zaposleni v knjižnici v odnosu do uporabnikov knjižnice upoštevajo načela Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev. Odnos knjižničarjev in drugih zaposlenih v knjižnici do uporabnikov temelji na enakopravnosti, nepristranskosti in spoštovanju. Enako ravnanje pričakujejo knjižničarji od uporabnikov. Knjižničarji varujejo uporabnikovo zasebnost glede osebnih podatkov, iskanih gradiv in informacij; zavzemajo se za prost pretok gradiv in informacij, vendar ne odgovarjajo za posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.
Zaposleni v knjižnici in uporabniki knjižničnih storitev, gradiva in opreme se morajo ravnati po zakonskih predpisih o avtorskih in sorodnih pravicah, o zaščiti podatkov, zlasti osebnih podatkov, o varstvu zdravja pri delu ter požarnem varstvu, o pravici informiranja ter po drugih ustavnih in zakonskih določbah.

5. člen
Knjižnica ima knjigo predlogov, pritožb in pohval.
Če uporabniki s pritožbo v to knjigo ne dosežejo želenega, lahko vložijo pritožbo direktorju knjižnice, končno pa se lahko pritožijo še na Svet knjižnice in Inšpektorat za kulturo in medije. Odgovor na pritožbo z obrazložitvijo je dolžna knjižnica posredovati v primernem in najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku 30 dni od prejema pritožbe.

C. STORITVE KNJIŽNICE

6. člen
Osnovne storitve
Knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve:
- vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
- uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
- posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
- dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
- uporabo knjižničnega gradiva v knjižnici,
- usposabljanje za uporabo knjižnice,
- pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
- seznanjanje z novostmi v knjižnici,
- preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice (proti plačilu),
- uporabo računalniške in druge tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
- dostop do svetovnega spleta,
- dostop do dejavnosti in prireditev.

Članom knjižnice pa zagotavlja tudi naslednje storitve:
- izposojo knjižničnega gradiva na dom,
- rezerviranje in naročanje knjižničnega gradiva,
- medknjižnično izposojo,
- seznanjanje članov o poslovanju knjižnice in novostih v knjižnici v elektronski obliki.

7. člen
V skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/2003) knjižnica brezplačno omogoča:
- dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v prostorih knjižnice ter izposojo v čitalnico in na dom,
- seznanjanje z novostmi,
- rezerviranje gradiva,
- dostop in uporabo splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti,
- dostop in uporabo zakupljenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov – v skladu s pogodbenimi določili in viri financiranja.

8. člen
Druge storitve
Knjižnica lahko svojim uporabnikom prodaja publikacijie, ki jih izda sama ali se o njihovi prodaji dogovori s poslovnimi partnerji.
Knjižnica lahko prodaja odpisano gradivo, ki ji je ostalo po izpolnitivi zakonskih zahtev, ki opredeljujejo izločanje gradiva ter podarjeno gradivo, ki ga po strokovnih kriterijih ni vključila v zbirke.
Knjižnica izvaja druge dejavnosti in storitve v skladu z odlokom o ustanovitvi.

Č. MEDSEBOJNE PRAVICE IN DOLŽNOSTI KNJIŽNICE, UPORABNIKOV IN ČLANOV KNJIŽNICE

9. člen
Zaposleni v knjižnici so odgovorni za neoviran dostop do knjižničnih storitev v skladu s pravilnikom, za spoštovanje določb tega pravilnika in za vzdrževanje reda v knjižnici.
Odnos knjižničarjev do uporabnikov temelji na prijazni in vljudni komunikaciji, ki je usmerjena v hitro in učinkovito reševanje uporabnikovih informacijskih potreb.

10. člen
Knjižničarji imajo do uporabnikov naslednje pravice in dolžnosti:
- da hranijo osebne podatke o članih, vključno s podatki o izposojenem gradivu v skladu z zakonoma, ki urejata knjižničarsko dejavnost in varstvu osebnih podatkov,
- da pri uporabi knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov zagotavljajo spoštovanje zakonodajnih določil o avtorskih pravicah in licenčnih pogodbah,
- da zahtevajo od uporabnika, v kolikor ta želi dostopati do gradiv z omejenim dostopom, osebni dokument, s katerim ta dokaže svojo istovetnost,
- da evidentirajo izposojo in uporabo gradiva in drugih knjižničnih storitev za potrebe knjižnične statistike,
- da onemogočijo nenamensko uporabo knjižnice s strani uporabnikov z ustnim opozorilom in zahtevo, da se taka uporaba takoj preneha,
- da onemogočijo izposojo in uporabo gradiva ali uporabo drugih knjižničnih storitev uporabniku, ki je prekršil določbe tega pravilnika; knjižnica si pridržuje pravico, da uporabniku, ki ga zaloti pri tatvini ali namernem poškodovanju gradiva ali opreme, prepove uporabo knjižnice za določeno dobo,
- da ob včlanitvi člana seznanijo z osnovno ureditvijo gradiva v knjižnici, z osnovnimi pravili uporabe knjižnice in ga opozorijo na ta pravilnik in druga navodila,
- da v izjemnih okoliščinah, npr. ob daljšem izpadu električne energije ali računalniškega sistema, začasno ustavijo izposojo ali zaprejo knjižnico. V času zaprtja obveznosti člana do knjižnice mirujejo.

11. člen
Uporabniki so odgovorni za svojo lastnino, tudi za predmete, ki jih pustijo v knjižnici. Knjižnica ne odgovarja za krajo ali izgubo njihove osebne lastnine.

12. člen
Članstvo, članska izkaznica, članarina
Član knjižnice lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, prav tako tujec. Za tujce veljajo enaka določila kot za slovenske državljane.
Pravne osebe pooblastijo svoje zaposlene, da z izkaznico na ime člana (pravne osebe) uporabljajo storitve knjižnice.
Izobraževalnim in vzgojnovarstvenim ustanovam, ki so članice knjižnice, lahko knjižnica dodeli več izkaznic.

13. člen
Član knjižnice se pred vpisom seznani s pravilnikom. Ob vpisu prejme zloženko z osnovnimi informacijami. S podpisom na vpisnici se obveže, da bo spoštoval določila tega pravilnika. Za mladoletne člane do 15. leta jamčijo s podpisom starši oz. skrbniki.
Knjižničar je dolžan ob vpisu člana seznaniti z načinom poslovanja knjižnice.
Vpisnica je priloga tega pravilnika.

14. člen
Obvezni obseg podatkov o članu oz. pooblaščeni osebi zajema: ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega oz. stalnega in začasnega bivališča. Poleg navedenih knjižnica za poslovanje in obveščanje potrebuje tudi naslednje podatke: kategorijo člana, telefonsko številko, elektronski naslov. Pri tujih državljanih je obvezen podatek številka osebnega dokumenta.
Član je dolžan obvestiti knjižnico o vsaki spremembi naslova bivališča ter osebnih in kontaktnih podatkih ob prvem obisku po spremembi. V nasprotnem primeru sam odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi tega, ker ni prejemal obvestil knjižnice.

15. člen
Člani v najkrajšem možnem času po vpisu prejmejo člansko izkaznico, s katero izkazujejo članstvo v knjižnici. Članska izkaznica ni prenosljiva. Zaradi preverjanja identitete imetnika članske izkaznice sme knjižničar pred izposojo gradiva od člana zahtevati tudi osebni dokument s fotografijo.
Pravico do knjižničnih storitev, ki so dostopne le članom, je mogoče uveljavljati ob predložitvi veljavne članske izkaznice.
Imetnik članske izkaznice je osebno, materialno in kazensko odgovoren za zlorabo članske izkaznice. Za mladoletne člane v primeru zlorabe članske izkaznice odgovarjajo njihovi starši ali skrbniki.
Član izkaznice je ob izgubi članske izkaznice dolžan takoj obvestiti knjižnico, ki mu proti plačilu izda nadomestno izkaznico. Po preteku treh let je možna brezplačna zamenjava poškodovane članske izkaznice.

16. člen
Članstvo velja eno leto od dneva vpisa oz. včlanitve in se obnovi za vsako nadaljnje leto s poravnano članarine. Ob podaljšanju članstva knjižničar preveri točnost osebnih podatkov.
Za aktivne člane knjižnica šteje le tiste vpisane osebe, ki so knjižnico obiskali vsaj enkrat v letu dni.
Na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu (ZKnj) in 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) knjižnica sistemsko briše iz evidenc vse neaktivne člane knjižnice. Sistemski izbris je mogoč, če so poravnane vse obveznosti člana do knjižnice.
Članstvo v knjižnici preneha tudi z izpisom na pisno zahtevo člana ali zakonitega zastopnika za mladino do 15. leta starosti ob poravnavi vseh obveznosti in terjatev do knjižnice in z izpisom zaradi grobih kršitev določb tega pravilnika.

17. člen
Člani knjižnice krijejo del stroškov, ki nastajajo z izvajanjem knjižničnih storitev, z letno članarino in drugimi prispevki. Vrsta in višina prispevkov je razvidna iz cenika knjižnice, ki je posebna priloga tega pravilnika.
Članarine ne plačujejo otroci in mladina do 18. leta starosti in brezposelni, če predložijo na vpogled ustrezno potrdilo Zavoda za zaposlovanje.
O oprostitvi plačila v posebnih primerih odloča komisija za odpis dolgov ali direktor na pisno prošnjo zainteresiranega člana ali na pobudo strokovnih delavcev.

18. člen
Uporabniki knjižnice imajo pravico do sooblikovanja knjižnične ponudbe preko svojih predstavnikov v svetu knjižnice. Svoje predloge neposredno sporočajo knjižničarjem, pisno pa z vpisom v knjigo predlogov, pritožb in pohval, ki se nahaja na izposojevalnem pultu, ali z elektronsko pošto na naslov knjiznicaorm@orm.sik.si.
Če niso zadovoljni s ponudbo in storitvami knjižnice, se lahko pritožijo direktorju knjižnice. Če je pritožba pisna, ima uporabnik pravico do pisnega odgovora. Če uporabniki menijo, da so kršene njihove pravice, lahko svojo pritožbo naslovijo tudi na Inšpektorat za kulturo in medije, Metelkova 4, 1000 Ljubljana.
Uporabniki so dolžni spoštovati določila tega pravilnika, hišni red, navodila zaposlenih in navodila v zvezi s požarno varnostjo.
Uporabniki knjižnice so knjižnici materialno odgovorni za izposojeno oz. uporabljeno gradivo in za primerno uporabo knjižnične opreme in prostorov. Uporabniki so ob obisku knjižnice odgovorni tudi za namerno ali nenamerno povzročitev škode tretji osebi.

19. člen
Splošna pravila pri uporabi knjižnice - Hišni red
V prostorih knjižnice, namenjenim uporabnikom, so zaposleni dolžni vzdrževati red, ki je v skladu z namenom uporabe posameznih knjižničnih prostorov. Ni dovoljeno neprimerno obnašanje zaposlenih in uporabnikov, zlasti:
- preglasno govorjenje in vpitje,
- verbalno in drugo nasilno obnašanje
- oviranje uporabnikov pri uporabi knjižnice.

Uporabniki knjižnice so dolžni, da ravnajo v skladu s tem pravilnikom, tako da:
- se primerno vedejo v knjižničnih prostorih (niso agresivni do bralcev, knjižničnih delavcev in opreme; upoštevajo red in tišino); za predšolske otroke pri tem prevzemajo vso odgovornost starši ali njihovi odrasli spremljevalci,
- prtljago in vrhnja oblačila odložijo na mestu, namenjenem za odlaganje,
- odgovorno in skrbno ravnajo z izposojenim gradivom,
- ob prevzemu knjižnično gradivo pregledajo in opozorijo knjižničarja na morebitne poškodbe, sicer sami odgovarjajo za škodo,
- člani gradiva ne izposojajo naprej,
- upoštevajo navodila zaposlenih v knjižnici,
- ne uporabljajo mobilnih telefonov,
- ne vstopajo z rolkami,
- ne vstopajo v spremstvu domačih živali, razen ko gre za opremljene vodniške pse,
- v prostorih knjižnice ne kadijo in ne uživajo hrane in pijače,
- ne vstopajo v delovna območja zaposlenih,
- se ne zadržujejo v knjižničnih prostorih izven obratovalnega časa knjižnice, razen ko gre za organizirane prireditve.

Če uporabnik krši red v knjižnici, ga je knjižničar dolžan opozoriti in zahtevati, da s kršitvijo preneha. Če ta s kršitvijo ne preneha, ga knjižničar lahko odslovi iz knjižnice in o tem obvesti direktorja.
Grobo kršenje in/ali večkratno kršenje teh pravil ima lahko za posledico prenehanje članstva v knjižnici za eno leto oz. prepoved vstopa v knjižnico za obdobje enega leta. V tem primeru knjižnica že plačane članarine ne vrne.
O ukrepih zoper kršitelje odloča direktor s strokovnimi delavci.

D. DOSTOPNOST IN POGOJI UPORABE

20. člen
Knjižnica posluje z uporabniki v prostorih osrednje knjižnice in v organizacijskih enotah.
Knjižnica je dostopna vsem, ki želijo uporabljati njene storitve in spoštujejo določila tega pravilnika.
Nekatere osnovne storitve knjižnica omogoča le članom. To so storitve, ki knjižnici povzročajo dodatne stroške zaradi vodenja evidenc, izdaje izkaznic in potrdil, zagotavljanje sledljivosti izposojenega gradiva, obnavljanja poškodovanega gradiva ipd.

21. člen
Obratovalni čas
Poslovanje z uporabniki izvaja knjižnica v obratovalnem času knjižnice, to je čas, ko je knjižnica za uporabnike odprta. Določen je v letnem programu dela, h kateremu poda soglasje Svet knjižnice.
Poletni obratovalni čas je v mesecu juliju in avgustu in je prav tako določen v letnem programu dela. Na pustni torek in 24. ter 31. decembra je knjižnica odprta po sobotnem delovnem času. En delovni dan v letu je knjižnica zaprta zaradi strokovne ekskurzije zaposlenih.
Prireditve in posamezne dejavnosti za ciljne skupine uporabnikov se lahko odvijajo tudi izven obratovalnega časa knjižnice. Čas odprtosti posameznih oddelkov knjižnice se lahko zaradi izvedbe posameznih kulturnih dogodkov ali dejavnosti za uporabnike po potrebi prilagodi ali skrajša.
Posamezni oddelek se lahko za določen čas zapre s sklepom direktorja, zaradi upravičenih razlogov, kot so preurejanje gradiva, popisi gradiva ali drugi nepredvideni dogodki.
Knjižnica na primeren način z obveščanjem na vhodnih vratih, v prostorih knjižnice in na spletni strani knjižnice obvešča javnost o obratovalnem času.
Obratovalni čas je posebna priloga pravilnika.
Obratovalni čas knjižnice sprejme direktor po predhodnem soglasju ustanoviteljev.

22. člen
Pravila in omejitve pri izposoji gradiva članom na dom
Izposoja gradiva na dom je možna le s člansko izkaznico. Izposoja in vračanje gradiva se evidentira na izposojevalnem pultu. Ob evidentiranju izposoje na dom dobi član tiskan izpis s seznamom izposojenega gradiva ter rokom vrnitve. Član je dolžan preveriti, ali izpis ustreza dejanskemu stanju, saj kasnejših reklamacij ni mogoče upoštevati.

23. člen
Člani si lahko ob posamični izposoji izposodijo petnajst enot knjižnega in devet enot neknjižnega gradiva, od tega po tri enote glasbenih zgoščenk, dvd-jev, vhs-ov, cd-romov, av-kaset oz. drugih vrst nosilcev. Pri tem si lahko izposodi le eno enoto istega naslova. Izjemo predstavlja izposoja kolekcij gradiva za pravne osebe.
Član si ne more izposoditi na dom gradiva iz domoznanske zbirke, čitalniškega gradiva in zadnjih številk serijskih publikacij. Izposoja tega gradiva se izjemoma dovoli po predhodenm dovoljenju direktorja.
Izposoja na dom ni mogoča, če član nima poravnanih finančnih obveznosti do knjižnice, ki presegajo 20 EUR ali so starejše od 3 mesecev.

24. člen
Pravila in omejitve pri uporabi gradiva v knjižnici
Čitalniško in drugo knjižnično gradivo, ki je v prostem pristopu, lahko v knjižnici uporabljajo tudi uporabniki, ki niso člani knjižnice.
Gradivo, ki je vključeno v domoznansko zbirko knjižnice, ni v prostem pristopu. Uporabniki si lahko izposodijo to gradivo le v knjižnici, poišče ga knjižničar, ki zabeleži uporabo.

25. člen
Izposojevalni roki
Izposojevalni rok je za knjige 21 dni. Za neknjižno gradivo je izposojevalna doba naslednja: za vso neknjižno gradivo z izobraževalno vsebino 21 dni, za glasbene zgoščenke 7 dni, za dvd-je 3 delovne dni. Rok izposoje je mogoče podaljšati na več načinov: ustno, po telefonu ali elektronsko (preko storitve Moja knjižnica, mobilne aplikacije mCOBISS …).
Gradivo je možno podaljšati največ dvakrat, in sicer pred iztekom izposojevalnega roka. Podaljšanje izposojevalnega roka za gradivo, ki je rezervirano, ni možno.
Knjižnični delavci imajo pravico omejiti podaljšanje izposojevalne dobe in rezervacij (največ do 14 delovnih dni) v primeru povpraševanja gradiva za obvezno branje, maturo, bralno značko, tekmovanja ipd.
Knjižnica lahko članom knjižnice, ki so bili na nepredvidenem bolniškem dopustu, nenadnem službenem potovanju, jih je doletela nesreča v družini ipd., dodatno podaljša izposojevalno dobo.

26. člen
Zamudnina
Član je dolžan izposojeno gradivo vrniti v okviru izposojevalnih rokov, sicer mu knjižnica zaračuna zamudnino po ceniku. Zamudnino plačujejo člani za vsak dan zamude. Če član po poteku izposojevalnega roka gradiva ne vrne, mu knjižnica pošlje naslednje vrste opozoril: 1. opomin, 2. opomin, 3. opomin in opomin pred tožbo. Tretji opomin in opomin pred tožbo se pošljeta priporočeno . Če član kljub opominom ne vrne gradiva oz. ne poravna nastalih obveznosti, lahko knjižnica vloži po svojem pooblaščencu predlog za izvršbo ali tožbo pri pristojnem sodišču.
Višina zamudnine in stroški opominov so določeni s cenikom knjižnice, ki je priloga tega pravilnika.

27. člen
Odškodnina
Člani knjižnice (oz. njihovi zakoniti zastopniki) in uporabniki so knjižnici materialno odgovorni za izposojeno/uporabljeno gradivo. Če gradivo izgubijo, poškodujejo ali poškodujejo opremo na gradivu, so dolžni knjižnici povrniti nastalo škodo. Višina škode po pomembnosti gradiva določi knjižnica s cenikom.
Poleg odškodnine za izgubljeno gradivo ali nadomestitve izgubljenega gradiva član poravna tudi stroške obdelave in opreme gradiva po veljavnem ceniku.

28. člen
Rezervacija gradiva
Gradivo knjižnice si lahko rezervirajo le člani. Rezervirati je mogoče vso gradivo, ki ga knjižnica izposoja na dom. Član lahko rezervira gradivo osebno ali po telefonu. Naenkrat lahko rezervira do 5 naslovov gradiva.
Naročeno gradivo, to je tisto, ki je na zalogi, čaka na člana 3 dni. Gradivo, ki je ob rezervaciji izposojeno, čaka po vrnitvi na člana 5 dni. Člani, ki so rezervirali gradivo, so lahko o prispetju gradiva obveščeni po e-pošti ali sms sporočilom preko storitve Moja knjižnica, izjemoma tudi ustno po telefonu.

29. člen
Medknjižnična izposoja
Knjižnica opravlja medknjižnično izposojo gradiva in posredovanje dokumentov, ki jih knjižnica nima, vendar le za člane.
Knjižnica naroča gradivo, ki ga sama nima, pri drugih knjižnicah, ki so vključene v sistem COBISS. Pri uporabi tako izposojenega gradiva veljajo pravila knjižnice, ki je gradivo izposodila.
Knjižnica izposoja gradivo iz svoje zbirke drugim knjižnicam pod enakimi pogoji kot veljajo za člane.
Stroške medknjižnične izposoje zaračunava knjižnica po veljavnem ceniku.
V kolikor je medknjižnična izposoja iz tujine, član plača ceno medknjižnične izposoje, določene na prejeti dobavnici posrednika (NUK-a, UKM-a idr.) in dodaten strošek pošiljanja, določen po ceniku.

30. člen
Uporaba knjižnične opreme in računalnikov
Uporabniki uporabljajo čitalnico in računalniška uporabniška mesta v knjižnici za študij oz. izposojo in uporabo gradiva v knjižnici ter za dostopanje do COBISSa ter drugih informacijskih virov.
V knjižnici so prepovedani spletno komuniciranje z uporabo sovražnega govora, brskanje po spletnih straneh s pornografsko vsebino in uporaba programov in postopkov, katerih namen ali posledica je krnjenje integritete in stabilnega delovanja računalnika ali omrežja.
Nalaganje lastnih programov in spreminjanje nastavitev računalnikov ni dovoljeno.

31. člen
Računalniška uporabniška mesta v knjižnici so namenjena predvsem za dostopanje do knjižničnega kataloga in baz podatkov, izposojo oz. uporabo elektronskih knjižničnih gradiv v knjižnici, dostopanje do elektronskih virov javnih oblasti in drugih informacij na internetu in njihovo uporabo, dostopanje do elektronske pošte, shranjevanje podatkov na ustrezne medije in pisanje besedil.
Pri uporabi računalnikov morajo uporabniki upoštevati pisna navodila ob računalnikih in navodila knjižničarjev.

32. člen
Reproduciranje (fotokopiranje, izpisovanje (tiskanje), prenašanje podatkov)
Knjižnica preslikuje (fotokopira, skenira) le gradivo, ki je v lasti knjižnice. Fotokopiranja knjižnica ne dovoli, če to škoduje gradivu. Reproduciranje gradiv, izpisi ali prenosi podatkov iz elektronskih dokumentov so na voljo v skladu z določili avtorskopravne zakonodaje in licenčnih pogodb, ki jih je knjižnica sklenila ob nabavi elektronskih dokumentov.
Izpise in fotokopije gradiva uporabniki plačujejo po veljavnem ceniku.

33. člen
Informacijske storitve
Knjižnica zagotavlja uporabnikom naslednje informacijske storitve:
- enostavne informacije o gradivu in iz gradiva, ki je v lasti knjižnice in do katerega ima knjižnica dostop,
- informacije iz vzajemne bibliografsko-kataložne podatkovne zbirke COBIB.SI,
- pomoč in svetovanje pri iskanju in uporabi informacijskih virov, ki so v lasti knjižnice,
- poizvedbe iz informacijskih virov, ki so v lasti knjižnice oz. do katerih ima knjižnica dostop,
- posredovanje referalnih informacij, tj. usmerjanje na druge informacijske vire oz. ustanove, ki imajo iskano gradivo.

34. člen
Usposabljanje uporabnikov
Knjižnica zagotavlja individualne in skupinske oblike usposabljanja uporabnikov ob predhodnem naročilu, tako da lahko ti samostojno:
- poiščejo informacije o gradivu, ki ga ima knjižnica, pa tudi o gradivu, do katerega ima knjižnica dostop,
- uporabljajo računalniški katalog knjižnice, vzajemni katalog in druge elektronske vire,
- uporabljajo tehnične pripomočke, ki so v javni uporabi v prostorih knjižnice.

Uporabniki lahko dobijo osnovne informacije o knjižničnem gradivu in iz gradiva osebno ob obisku knjižnice in po telefonu. Če je več uporabnikov, ki želijo informacije istočasno, ima prednost uporabnik, ki je osebno obiskal knjižnico.

E. VRSTE IN CENIK STORITEV

35. člen
Knjižnica opredeli vrste storitev in cenik kot dodatek k temu pravilniku. Cenik sprejme direktor po predhodnem soglasju Sveta knjižnice.
Cenik je uporabnikom na voljo na izposojevalnih pultih in na spletni strani knjižnice.
Člani do osemnajstega leta starosti in brezposelne osebe so oproščeni plačila članarine. Član, ki uveljavlja pravico do oprostitve članarine zaradi mladoletnosti in brezposelnosti, dokaže svoj status z ustreznim uradnim dokumentom.

F. POSEBNE DOLOČBE

36. člen
Knjižnica v skladu z letnim načrtom nakupa gradiva po lastni strokovni presoji odloča o uvrščanju v zbirke in razpolaga z gradivom, ki ga knjižnici podarijo člani in drugi uporabniki.

37. člen
Šteje se, da so uporabniki s pravilnikom seznanjeni, ko je ta dostopen v tiskani obliki na izposojevalno-informacijskem pultu in na spletni strani knjižnice.

38. člen
V primeru sprožitve alarmnega sistema so uporabniki knjižnice dolžni sodelovati s knjižničarji.

39. člen
Knjižnica lahko vse prireditve in dejavnosti v knjižnici fotografira ali snema ter fotografije ali video posnetke objavi na spletu, propagandnem gradivu knjižnice ali za druge namene na različnih drugih medijih.

G. JEZIK POSLOVANJA

40. člen
Jezik poslovanja knjižnice je slovenski.

H. KONČNE DOLOČBE

41. člen
Pravilnik je uporabnikom na razpolago pri izposojevalnih pultih v tiskani obliki, v elektronski obliki pa na spletni strani knjižnice v okviru Kataloga informacij javnega značaja.

42. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo dne 13. 06. 2014 .
S tem dnem preneha veljati Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož z dne 05. 12. 2013.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot ta pravilnik.

Datum: 13. 06. 2014

Direkotrica:
Milica Šavora
PRAVILNIK O SREMEMBAH PRAVILNIKA O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA
KNJIŽNICE FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ

1. člen
V 19. členu Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož
se v drugem odstavku pred zadnjo alineje doda nova, ki se glasi:
"odrasli uporabniki ne uporabljajo večnamenskega prostora (mladinske sobe) na mladinskem oddelku knjižnice."

2. člen
Besedilo 23. člena se v celoti spremeni in se glasi:
"Član si lahko ob posamični izposoji izposodi petnajst enot knjižnega gradiva in devet enot neknjižnega gradiva, od tega po tri enote glasbenih zgoščenk, dvd-jev, cd-romov in drugih vrst nosilcev zapisov. Pri tem si lahko izposodi le eno enoto istega naslova in dva  naslova novega gradiva, ki ga je knjižnica pridobila v zadnjem mesecu.

Član si ne more izposoditi na dom gradiva iz domoznanske zbirke, čitalniškega gradiva in zadnjih dveh številk serijskih publikacij. Izposoja tega gradiva se izjmemova dovoli po predhodnem dovoljenju direktorice.

Izposoja na dom ni mogoča, če član nima poravnanih finančnih obveznosti do knjižnice, ki presegajo 20 EUR ali so starejše od 3 mesecev.

Na člansko izkanico mladoletnega člana do 14. leta starosti izposoja in rezervaci ja leposlovnega gradiva za odrasle ni možna."

3. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni in se glasi:
"Izposojevalni rok za knjige je 21 dni, za serijske publikacije 7 dni. Za neknjižno gradivo je izposojevalna doba naslednja: za vso neknjižno gradivo z izobraževalno vsebino 21 dni, za glasbene zgoščenke in dvd-je 7 dni."

V drugem odstavku 25. člena se za drugim stavkom doda novi stavek z naslednjim besedilom:
"Vračilo in takojšnja izposoja istega gradiva se obravnava kot podaljšanje in ne nova izposoja."

4. člen
Zadnji stavek prvega odstavka 28. člena se spremeni in se glasi:
"Skupno število rezerviranega in naročenega gradiva je lahko največ 5 naslovov."

Besedilo drugega odstavka 28. člena se v celoti zamenja z naslednjim besedilom:
"Naročeno ali rezervirano gradivo čaka na člana največ 3 dni. Člani, ki so si rezervirali gradivo, so lahko o prispetju gradiva obveščeni po e-pošti ali sms sporočilom preko storitve Moja knjižnica. Člani so izjemoma lahko o prispelem gradivu obvešeni tudi ustno po telefonu,
zlasti ko gre za izposojo gradiva v izobraževalne namene."

5. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme direktorica po predhodnem podanem soglasju sveta knjižnice.

Ormož, 20. 04. 2016

Direktorica:
Milica Šavora